Ugovor o prodaji na daljinu str. 1

UGOVOR 0 PRODAJI NA DALJIINU

Zaključen dana______________ godine u Subotici između

 1. Preduzeća "OPTIBOX" d.o.o., 24000 Subotica, Braće Radić 80,matični broj:20400978, PIB: 105504820, koje zastupa direktor preduzeća Miroslav Malacko(u daljem tekstu: Prodavac) i
 2. __________________ , iz _______________________________ , ul.     (u daljem tekstu: Kupac).

Predmet ugovora

Član 1.

Ovim ugovorom Prodavac prodaje, a Kupac kupuje aparat:______________

Prodavac je obavezan da Kupcu preda robu tako da Kupac postane njen vlasnik, dok se Kupac obavezuje da za to isplati cenu i preuzme robu.

Ovaj ugovor zaključen je kao ugovor o prodaji na daljinu u smislu Zakona o zaštiti potrošača ("SI. glasnik RS", br. 73/2010 i 62/2014, dalje: Zakon) i Zakona o elektronskoj trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 95/2013), jer je zaključen posredstvom intrnet prodaje kao sredstva komunikacija.

Pretpostavke za zaključenje ugovora

Član 2.

Kupac zaključenjem ovog ugovora potvrđuje da ga je Prodavac pre njegovog zaključenja obavestio o:

 1. osnovnim obeležjima robe;
 2. adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca;
 3. prodajnoj ceni, kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti potrošački na teret;
 4. način plaćanja, naknadu i rok isporuke, nakndu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i nadnu na koji se postupa po pritužbama potrošača;
 5. pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora pod uslovima koji su propisani zakonom;
 6. podrški koju trgovac pruža potrošaču posle prodaje, ugovornim garancijama i uslovima pod kojima Kupac ima pravo na ugovorne garancije;
 7. vremenu na koje se ovakvi ugovori zaključuju;
 8. obavezi Kupca da pruži određeni oblik obezbeđenja na zahtev Prodavca i o uslovima pod kojima to obaveza postoji;
 9. odgovornosti Prodavca u slanju postojanja nesaobraznosti proizvoda;
 10. način izjavljivanja reklamacije Prodavcu, mestu prijema i naknadu postupanja Prodavca po njima;
 11. ceni upotrebe sredstava komunikacije na daljinu ukoliko se ne obraćunava po osnovnoj tarifi;
 12. činjenici da Kupac stupa u ugovorni odnos sa Prodavcem i da uživa zaštitu u skladu sa Zakonom;
 13. činjenici da Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ako uz izričitu saglasnost Kupca Prodavac započne izvršenje svoje obaveze pre isteka vremena u kome je dozvoljen jednostrani raskid ugovora;
 14. mogućnosti vansudskog rešvanja sporova.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Član 3.

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, bez obzira na razloge, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u posed Kupca ili lica koje je on ovlastio za prijem robe.

Ugovarač saglasno konstatuju da je Prodavac predao Kupcu obrazac za jednostrani raskid ugovora koji sadrži:

 • naziv, adresu i adresu elektronske pošte trgovca na koje Kupac dostavlja obrazac za jednostrani raskid ugovora;
 • način i rok za vraćanje isporuke robe i povračaj novca;
 • obaveštenje o činjenici da se povračaj robe od strane Kupca u roku u kome se može jednostrano raskinuti ugovor smatra blagovremenom izjavom o raskidu ugovora.

U slanju jednostranog raskida, Kupac je dužan da vrati primljenu robu, bez drugih obaveza povodom raskida ugovora, izuzev samih troškova vraćanja.

Prodavac je dužan da Kupcu vrati primljeni novac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana raskida ugovora. Danom raskida ugovora smatra se dan kada je izjava o raskidu saopštena Prodavcu.