Ugovor o prodaji na daljinu str. 2

Izuzeci oprava na raskid ugovora

Član 84.

Izuzetn od  odredbe člana  3O ovog ugovora  Kupac  nem prav n jednostran raskid  ugovora  be opravdanih  razlog 

slučajevimpredviđenim članom 37O Zakona

Obaveza isporuke robe

Član 85.

Isporuka robbude izvršennslededi način:                                    ; Trošak_dostave_snosi:                                             

Ako Prodavac želi da izvrši isporuku pre isteka roka od C4 dana od dana zaključenja ugovora dužan je da za to pribavi

saglasnostKupca

 

Saobraznost robe i nedostaci

Član 86.

Kupac  je dužan dprilikom prijema robe pregleda robu proveri njenu saobraznost sa naručenom te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom. Za skrivene nedostatke koji spostojali momentu prelaska riziknKupca. Prodavaodgovara roku od dve godine od  predaje stvar  tim  što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na Kupca ako se pokažu u roku kraćem ošesmeseci odanprijemrobe čime snisključuje pravo Prodavca ddokazuje suprotno.

Momenat prelaska rizika sa Prodavca na Kupca je momenat predaje robe Kupcu ili licu koje je Kupac ovlastio za prijem robe u njegovo ime. slučaju postojanja nedostatakza koje Prodavac odgovaran npravKupca postupak ostvarivanja pravprimenjuju se  odredbe Zakonosim akojskladsa ovim zakonom ugovoreno drugačije.

 

Isplata cene

Član 87.

Kupac se obavezuje dza robu koje je predmet ovog ugovora isplati Prodavcu iznos od                            dinara i primi

fiskalni račun nakon isplate.

 

Propuštanje preuzimanja robe

Član 88.

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ovim

ugovorom.

Pod štetom se podrazumeva oštedenje nrobi kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca dpreuzme

robu kao što su: troškovčuvanja prepakivanja vradanja robe slično.

 

Vansudsko rešavanje sporova

Član 89.

slučaju spora ugovarači su saglasni da se pokuša njegovo rešavanje vansudskim sredstvima u skladu sa odredbama o

potrošačkom sporu predvidenim Zakonom.

 

Broj primeraka ugovora

Član 90.

Ugovor je zaključen posredstvom sredstava komunikacija to putem interneta u jednom originalnom primerku na

osnovu koga napravljene 2 kopije okojih jjednza Kupca druga za Prodavca.

Nsve što nije regulisano ovim ugovorom primenjivanje se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti

potrosača.

 

 

 

 

PRODAVAC                                                                                                                               KUPAC